ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
UPATRAS    CEID    HPCLAB
  Γενικά Θέματα
  Υλικό Μαθήματος
  Software (Λογισμικό)
  Ασκήσεις
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση ομάδων
 
  Επικοινωνία (Contact)
 
 

Software (Λογισμικό)
 

The software above is distributed under the terms of the enclosed, in each installer, license. Please read carefully and make sure you agree before using it.

Each installer is accompanied by a HOWTO file, whose most updated version you will find bellow:

Please make sure you read it carefully before using the software. You might have to make some configuration changes, so please make sure you know what you're doing.

Please bear in mind that this is educative software, assembled by free ("as in beer" or "as in freedom" in some cases) parts (mostly Minix, QEMU and DiskExplorer ), which retain the license under which they are distributed. The installers are just packaging tools used to (hopefully) make user's life easier.