ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
PDS Group    CEID    HPCLAB
  Γενικά Θέματα
  Υλικό Μαθήματος
  Software (Λογισμικό)
  Ασκήσεις
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Δήλωση ομάδων
 
  Επικοινωνία (Contact)
 
 

Στόχος του Μαθήματος
 

Το Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων είναι συνέχεια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Ι και έχει προαπαιτούμενο το μάθημα Εισαγωγή στο Λογισμικό. Το Εργαστήριο αυτό έχει ως κύριο στόχο την επαφή του φοιτητή, με τον προγραμματισμό των συστημάτων (system programming) και συγκεκριμένα την εξοικείωση του με τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.

Στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης του μαθήματος ο φοιτητής έρχεται σε άμεση επαφή με τον πηγαίο κώδικα του πυρήνα του λειτουργικού, με στόχο την παρέμβαση, τη μετατροπή, ή και την προσθήκη συγκεκριμένων λειτουργιών στο λειτουργικό σύστημα.

Για το εργαστήριο χρησιμοποιούμε Λειτουργικά Συστήματα "Ανοικτού Λογισμικού" (Open Source) όπως το Linux, Minix, Nacho κλπ.

Το εργαστήριο συνοδεύετε και από διαλέξεις που διαπραγματεύονται την πρακτική πλευρά διαφόρων θεμάτων των λειτουργικών συστημάτων, όπως σήματα (signals), συγχρονισμός (synchronization), διεργασίες (processes), συστήματα αρχείων (file systems) και άλλα σχετικά θέματα.